Avtalevilkår

 • Ved bestilling av varer / tjenester av Gjennomtenkt AS org: 920 312 845 (Betegnes heretter Gjennomtenkt) godkjenner kunden gjeldende avtalevilkår.
 • Fysisk eller juridisk person som på vegne av et foretak bestiller et produkt og/eller tegner en avtale med Gjennomtenkt er ansvarlig for bestillingen. (betegnes heretter som kunden). Foretar bestiller av produktet bestillinger på vegne av foretaket uten tilstrekkelig fullmakt/prokura/signaturrett er bestiller personlig og sammen med foretaket solidarisk ansvarlig for foretakets betalingsforpliktelser for det bestilte produktet overfor Gjennomtenkt.
 • Avtalen regnes for å være bindende inngått, og kundens betalingsforpliktelse etablert, når Gjennomtenkt har mottatt bestilling eller fått en slik bekreftelse på avtaleforslag via e-post eller annen skriftlig kommunikasjon.
 • Kostnadsfri kundestøtte per e-post inngår i avtalen.
 • Alle avtaler har løpende oppsigelsestid på 12. måneder om ikke annet er avtalt skriftlig.
 • Generelt
  1. Alle skriftlige meddelelser fra Gjennomtenkt til Kunden foretas via e-post. Dette inkluderer bl.a. informasjon om prisendringer eller produktendringer, fakturaer, samt eventuelle purringer og inkassovarsler.
  2. Kunden er ansvarlig for at korrekt firma- og kontaktopplysninger, herunder e-post adresse til enhver tid er gjort kjent og tilgjengelig for Gjennomtenkt.
  3. Kunden er selv ansvarlig for å tilgjengeliggjøre korrekte opplysninger som er nødvendig for Gjennomtenkt å kunne utføre bestilte tjenester på en tilfredsstillende måte.
  4. Tjenester og eller produkter som tilbys av Gjennomtenkt kan ikke videreselges og/eller kopieres for kommersielt bruk uten skriftlig avtale med Gjennomtenkt.
  5. Dersom feil eller brudd på tjenesten skulle oppstå, plikter kunden omgående å gi melding til gjennomtenkt om forholdet. Etter mottak av feilmeldingen skal gjennomtenkt igangsette nødvendige undersøkelser for å identifisere feilkilden og foreta retting. Meldes det om feil etter 30 dager fra leveringsdato, opphører plikten til leverandøren om å rette forholdet. Ved feil som skyldes gjennomtenkt, skal gjennomtenkt innenfor normale åpningstider ha startet feilretting senest 1 virkedag etter at feilen er meldt. Kunder med Serviceavtale har anledning til å ta kontakt utenfor vanlig kontortid samt i helger/helligdager. Serviceavtale er en tilleggstjeneste som bestilles etter behov.

 • Nettside
  1. Kunden er ansvarlig for at innholdet på nettsider eller annen kommunikasjon ikke bryter norsk lov eller sedvane. Gjennomtenkt har rett til å stenge siden uten varsel dersom siden bryter norsk lov, eller kunden unnlater å betale faktura. Ved stenging vil personer som oppsøker siden bli overført til en side som opplyser årsaken til at siden er stengt. Med innhold menes både tekst, bilde, video, lyd og andre filer.

 • Annonsering / Grafisk design / Programvareutvikling / o.l.
  1. Kunden plikter å sende nødvendig materiell innen avtalt oppstart. Dersom nødvendig materiell ikke er mottatt fra kunde innen syv dager etter avtalt oppstart, vil hele ordrebeløpet gå til forfall.
  2. Nødvendig materiell kan oversendes på e-post eller bruke elektronisk skjema for «onboarding», nettadresse for slik «onboardning» vedlegges i ordrebekreftelse.

 • Generelt
  1. Gjennomtenkt forbeholder seg retten til å gjøre endringer som forbedrer produktene uten å informere Kunden om dette.
  2. Gjennomtenkt forplikter seg til å meddele eventuelle prisendringer til kunden senest en måned før endringene vil tre i kraft, men unntak av pris reduksjon på eksisterende tidspunkt.
  3. Gjennomtenkt skal sørge for at selskapets Internett tjenester enten gjennom egen web-tjener eller gjennom samarbeidspartner(e) har høyest mulig oppetid og er tilgjengelig for kunden.
  4. Gjennomtenkt forbeholder seg retten til å legge alle prosjekter/kunder gjennomtenkt har utviklet og/eller vært med på å utvikle i sin markedsføring på https://gjennomtenkt.no eller relevante 3-parts sider, dersom ikke annet på forhånd er avtalt.
  5. Gjennomtenkt etterstreber å gi god og riktig informasjon på nettstedet. Tekst og lenker kan imidlertid inneholde feil og/eller mangler, Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle følger for kunde eller tredjepart.

 • Nettside / Annonsering / Grafisk design / Programvareutvikling / o.l.
  1. Gjennomtenkt har ikke under noen omstendigheter ansvar for direkte tap, indirekte tap eller følgetap som skyldes handlinger utført av gjennomtenkt iht. sine tjenester, herunder drift, support, tilpasninger, rådgivning eller noen andre områder i leveransen eller programvaren. Kunden kan likevel kreve erstatning dersom gjennomtenkt har gjort alvorlige feil som ikke er blitt forsøkt fikset etter at Gjennomtenkt ble gjort oppmerksom på det. Dette gjelder aldri integrasjonsløsninger da kvalitet på integrasjoner avhenger av annen 3.part (programvaren det integreres mot) og kan derfor ikke garanteres av gjennomtenkt. Kreves garanti på dette kan ikke leverandøren levere ønsket integrasjonsløsning. 
 • Kunden betaler de enhver tid gjeldende priser for de tjenester som er tilgjengeliggjort av gjennomtenkt og som beskrives på gjennomtenkt.no eller via elektronisk kommunikasjon.
 • Alle priser oppgis uten MVA. til bedriftskunder.
 • Ved bestilling av nettside, grafisk design og/eller programvareutvikling forskudds faktureres 50% av ordreverdi ved avtaleinngåelse, resterende 50% faktureres ved overlevering av produkt/tjeneste. Testfase / bugfix utføres etter siste del av faktura er betalt, dersom annet ikke er avtalt.
 • Ved bestilling av enkeltoppdrag vedr. digital annonsering og/eller SEO, herunder implementering av analyseverktøy, relevante scripts, utforming av tekst og design av bilder, mm. Faktureres kunden forskuddsvis 100% av beløpet for oppsett.
 • For løpende avtaler med månedlig betaling/budsjett faktureres det månedlig forskudd for administrasjon av annonseringsbudsjett. Faktisk bruk pr måned kan variere, dersom ikke annet er avtalt, vil minimum 50% av månedsbudsjettet dekke faktiske innkjøpskostnader.
 • Provisjon trekkes fra avtalt månedsbudsjett dersom annet ikke er avtalt. Dersom budsjettet er totalt 10 000kr med 30% provisjon vil den faktiske reklamekostnaden hos annonseleverandør være 7000kr. Resterende 3000kr er provisjon til Gjennomtenkt AS som dekker administrasjon, analyse, begrenset teknisk oppsett mm.
 • Konsulent og ekstraordinært arbeid faktureres på timebasis etter gjeldende timepris: Kr 1250.
 • Faktura sendes fortrinnsvis igjennom EHF, dersom ikke Kunden har avtale om EHF vil fakturaen sendes til den registrerte e-post adressen.
 • Alle bestillinger og avtaler er bindende og faktureres fortløpende med 14 dagers forfall.
 • Unntak for virksomheter som er pålagt andre betalingsbetingelser (utenlandske fakturamottak, internasjonale morselskap og kommuner/fylkeskommuner).
 • Ved forsinket betaling av forfalt faktura til Gjennomtenkt beregnes forsinkelsesrenter og kompensasjon for inndrivelseskostnader etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 2 og § 3a. Dersom utestående betaling ikke er innbetalt innen 17 dager etter forfall kan forholdet oversendt til inkasso hvor de tilhørende omkostningene blir avkrevd av kunde.
 • Kunden aksepterer at Gjennomtenkt kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det.
 • Ved avslag bortfaller alle Gjennomtenkt sine forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin helhet.
 • Gjennomtenkt kan fakturere ekstra for ekstraordinært arbeid som kunden ønsker utført og som ikke er spesifisert i kravspesifikasjonen. Likeledes kan det faktureres ekstra for andre ekstraordinære omkostninger, i henhold til enhver tid gjeldene satser.
 • Alle produkter og tjenester er tilgjengeliggjort kun til bedriftskunder og det gis således ingen angrefrist.
 • Gjennomtenkt kan overdra denne avtalen til en tredjepart på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra Kunden.
 • Kunden kan ikke overdra tjenester, abonnement eller andre produkter til andre uten skriftlig fullmakt fra Gjennomtenkt.
 • Partene har taushetsplikt om alle forhold av konfidensiell art uansett formidlingsform. Dette gjelder, men er ikke begrenset til opplysninger om den annen parts tekniske innretninger, rutiner, driftsforhold, priser eller opplysninger som kan skade en av partene eller som kan utnyttes av utenforstående. Partene plikter å ta de nødvendige forhåndsregler for å unngå av konfidensiell informasjon ikke blir gjort kjent for andre i strid med Avtalen. Taushetsplikten gjelder ikke der Leverandør er pålagt å gi opplysninger ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlig myndighet.
 • Dersom en part vil gjøre gjeldende at den annen part har misligholdt Avtalen, skal dette straks reklameres skriftlig. Betalingsmislighold fra kunden som varer i 17 dager fra forfallsdato anses alltid som vesentlig mislighold. Ved mislighold kan leverandøren heve avtalen dersom kunden ikke har rettet opp misligholdet innen 7 virkedager etter misligholdet ble varslet. Med mislighold menes også brudd på avtalevilkår som kopiering av leverandørens programvare, innhold eller annet åndsverk. Som alternativ til heving av avtalen kan også Gjennomtenkt velge å innføre bruks-/leveringsbegrensninger til misligholdet eventuelt er rettet opp dersom det foreligger betalingsmislighold mellom leverandøren og kunden.
 • Gjennomtenkt har rett til umiddelbart å stenge bedriftens eller brukerens tjeneste ved brudd på de her angitte regler eller ved utelatelse av oppgjør. En stengning på bakgrunn av det ovennevnte kan bli å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid eller avtaletid.
 • Ved stengning vil hele fakturabeløpet for perioden gå til forfall.
 • Gjennomtenkt kan ikke stilles ansvarlig for endringer som er forårsaket av forhold utenfor Gjennomtenkt sin kontroll, slik som streik, feil hos underleverandør, lockout, pandemi, krig og andre omstendigheter, politiske og offentlige bestemmelser.
 • Ved tvist mellom Kunden og Gjennomtenkt skal alle forhold som springer ut av denne avtalen bringes inn for Tønsberg forliksråd/tingrett. Et eventuelt erstatningsansvar fremmet av Kunden mot Gjennomtenkt er begrenset til kontraktsverdien oppad begrenses til 5000 NOK.
 • Krav om erstatning må senest skriftlig fremmes en måned etter at forholdet ble kjent for Kunden eller Gjennomtenkt, eller senest to uker etter at man gjennom kommunikasjon/møter har påvist at det er en uenighet.

Revidert: 26.04.2020